Protokoll konstituerande styrelsemöte

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för Blekinge Veteranbilsklubb 210715

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Torggatan 7A, Ronneby

Närvarande

Ordinarie ledamöter:   Sven Andersson, Sylve Jonsson, Ola Karlsson,

                                  Yngve Rehnström och Åke Willander.

Suppleanter:               Arne Håkansson och Kjell Ståhl

§ 1   Ordförande Sven Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2   Undertecknande av protokollet från årsmötet, 210701.

        Sekreteraren vid årsmötet, Yngve Rehnström, och justeringspersonen, Arne Håkansson, skrev under protokollet. Kjell Ståhl distribuerar protokollet vidare till justeringsperson Håkan Losbrant och därefter till ordförande för årsmötet, Åke Jeansson.

§ 3   Konstituering av styrelsen.

        Styrelsen beslutade att Sylve Jonsson fortsätter som kassör i klubben och blir även vice ordförande. Yngve Rehnström utses till sekreterare och Åke Willander till vice kassör.

        Alla ledamöter, både ordinarie och suppleanter, får styrelsearvode om 999 kr per år. Sylve får dubbelt arvode eftersom har får två olika arbetsuppgifter i styrelsen, både kassör och vice ordförande.

§ 4   Sylve redogjorde för klubbens ekonomi. Vid dagens datum finns det 150 074,96 kr i kassan. På grund av pandemin har det blivit  mindre intäkter och nu med lättade restriktioner kan vi förvänta ökande utgifter.

§ 5   Fördelning av arbetsuppgifter.

        Sven gick igenom ett dokument som beskrev förre sekreterarens arbetsuppgifter och som nu skulle revideras och uppdateras. Det gjordes nu en ny arbetsfördelning som bl a innebär att ordförande nu blir postmottagare för klubben. Detta på grund av att sekreteraren inte är skriven inom Blekinge län.

        I tre bilagor till protokollet redovisas fördelning av avgående sekreterarens arbetsuppgifter, nuvarande sekreterares arbetsuppgifter och arrangemangsansvariges arbetsuppgifter.

§ 6   Överlämnande av material och handlingar från avgående sekreterare.

        Ordföranden lämnade över olika handlingar till den nye sekreteraren som originalprotokoll från styrelse och årsmöte, ansökningar om medlemskap, BVK-notiser samt medlemsmatriklar.

        Klubbens walkie talkie överlämnas till Arne Håkansson eftersom vi inte ser någon användning av dessa för klubben.

§ 7   Val av arrangemangsansvarig för region öst.

        Det blev fel vid årsmötet vid valet av Gun-Britt Wallin Svensson som arrangemangsanvarig för region mitt. Hon skulle ha blivit vald för området öst. Styrelsen tar nu nytt beslut om att Gun-Britt Wallin Svensson blir arrangemangsanvarig för region öst.

§ 8   Val av arrangemangsansvarig för region mitt.

        Arne Håkansson är ensam arrangemangsansvarig för region mitt.

        Styrelsen beslutar om att Arne skall tillfråga Kjell Håkansson om även han kan gå in som arrangemangsansvarig för region mitt.

§ 9   Olle Sjöberg utses till sammankallande arrangemangsansvarig – ”träffgeneral”.

§ 10 Styrelsen beslutar om att Christina Wik skall tillfrågas om att bli tidningsfunktionär.

§ 11 Nästa styrelsemöte blir den 9 september kl 18.00. Lokal bestäms senare men troligtvis i Ronneby.

Övriga frågor

§ 12 Styrelsen vill uppmuntra valberedningen, gruppen arrangemangsansvariga samt tidningsgruppen att träffas och t ex gå ut och äta pizza tillsammans. Detta för att få tillfälle till att samtala om vad deras arbetsuppgifter innebär och planera tillsammans. Det är de som är sammankallande som har ett ansvar för att grupperna träffas och ordförande kontaktar de sammankallande om detta.

§ 13 MHRF vill ha namnen på dem som nu ingår i styrelsen och ordförande ordnar detta.

§ 14 Styrelsen beslutar om att klubben står för 30% av kostnaden för förbrukningsmaterial som t ex skrivarpapper och toner mm för ordförande, sekreterare och kassör.

§ 15 Ordföranden förklarar mötet för avslutat och därefter tas ett foto av den nya styrelsen.