Stadgar

BVK logoStadgar

Antagna vid årsmötet 2020-02-13 samt extra allmänt möte 2019-11-17.

§ 1 Klubbens namn

är Blekinge Veteranbilsklubb med Organisationsnummer 8025-163638.

§ 2 Klubbens syfte

Klubben har till ändamål att främja och dela fordonskultur och historisk teknologi.

 • Klubben är en ideell förening, det vill säga en klubb som inte bedriver affärsmässig verksamhet.
 • Klubben bygger på demokratiska principer och är öppen för alla som delar klubbens intressen och ändamål.
 • Klubben är politiskt och religiöst obunden.

§ 3 Klubbens verksamhet

Klubbens verksamhet utgörs av att

 • samla intresserade för utbyte av erfarenheter om gamla eller historiskt intressanta fordon och därtill hörande utrustning.
 • genom anordnande av tävlingar, utflykter och träffar med äldre fordon verka för att dessa hålls i brukbart skick.
 • verka för ett gott kamratskap med alla ägare eller andra intresserade av gamla fordon och försöka intressera så många som möjligt för klubbens verksamhet.
 • hålla kontakt med tekniska organisationer, myndigheter, museer och andra veteranfordonsklubbar.
 • arkivera kataloger, artiklar, tidskrifter, tekniska uppgifter, foton, filmer, som är av intresse för medlemmarna och verksamheten.

Arrangemang som anordnas i klubbens namn skall godkännas av styrelsen och redovisas snarast efter att det avslutats.

Klubben fullföljer sin verksamhet genom:

 • Klubbmöten
 • Arrangemang
 • Utställningar
 • Träffar med olika tema
 • Teknisk information

§ 4 Medlemmar

Klubbens medlemmar är ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Som ordinarie medlem registreras den som erlagt stadgade avgifter.

Styrelsen kan till hedersmedlem utse därtill särskilt förtjänt person som under många år utfört gagnerikt arbete för klubben. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

§ 5 Medlemsavgifter

Ordinarie medlem erlägger inträdes- och årsavgift som årsmötet beslutar om.

§ 6 Utträde

Medlem som skriftligen anmäler sin ansökan om att utgå ur klubben befrias omedelbart från sitt medlemskap.

Erlagd avgift återbetalas ej. Medlem som icke erlagt stadgeenlig årsavgift inom föreskriven tid utesluts ur klubben.

Medlem som bryter mot stadgarna, eller som uppenbarligen skadar klubben eller motarbetar dess intressen och ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur klubben.

Utesluten medlem kan överklaga uteslutningen till årsmötet genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 7 Klubbens styrelse

Klubbens angelägenheter sköts av styrelsen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vice ordförande.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

Styrelsen skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt två ersättare.

Årsmötet utser ordförande och övriga ordinarie styrelseledamöter samt ersättare. Årsmötet väljer tävlings-/arrangemangskommitté, teknisk kommitté, revisorer, försäkringskommitté, tidningsredaktion och valberedning.   Antalet ledamöter beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen.

Alla val sker för en tid av två år, såvida inte årsmötet beslutar annorlunda.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuell övrig särskild befattningshavare.

Styrelseledamöter väljs växelvis så att ordförande och hälften av styrelseledamöterna väljs ena året och resterande styrelseledamöter påföljande år. Samma gäller övriga val, där det finns fler än en ledamot.

Postmottagare är sekreteraren, som skall vara bosatt inom Blekinge län.

Valberedningen framlägger sitt förslag till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Övriga kommittéer och funktionärer utses av styrelsen.

§ 8 Föreningens möten

Tidpunkt och lokal för klubbens sammanträden lämpas efter omständigheterna.

Årsmötet hålls före februari månads utgång. Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda dels via inlägg på hemsidan, dels genom annons i medlemsbladet senast två veckor före årsmötet.

Extra möte hålls då styrelsen, revisorn eller en tiondedel av medlemmarna kräver det. Vid klubbens möten har varje medlem en röst.

Som mötets beslut gäller den åsikt som understöds av mer än hälften av de närvarande medlemmarna.

§ 8.1 Årsmöte, allmänt möte

Vid föreningens årsmöte är nedanstående ärenden obligatoriska på föredragningslistan lämpligt fördelade på olika punkter. Därutöver kan styrelsen vid behov besluta om ytterligare punkter.

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare, tillika rösträknare
 • Mötets behöriga utlysande
 • Föredragningslista (Dagordning)
 • Godkännande av röstlängd
 • Bokslut, årsberättelsen och revisorernas utlåtande
 • Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
 • Verksamhetsplanen och medlemsavgiftens storlek fastställs
 • Beslut om antalet ordinarie ledamöter i styrelsen inklusive ordföranden
 • Val av styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar. Valberedningen presenterar förslag och motivering. Eventuella direktnomineringar kan göras.
 • Val av två revisorer och deras ersättare
 • Val av valberedning

Medlem får medföra fullmakt för högst en frånvarande medlem.

§ 9 Verklig Huvudman

Föreningen tecknas av ordföranden.

§ 10 Ekonomi och revision

Räkenskapsåret omfattar 1/1 – 31/12.

Föreningens tillgångar disponeras av kassören. Ordföranden utövar kontroll över ekonomin. Utbetalning görs för räkningar/kvitton som grundar sig på protokollförda beslut eller är attesterade av ordföranden.

Bokslut jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas till revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall lämna sitt utlåtande skriftligen till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 11 Ändring av stadgar

Förslag till ändringar av klubbens stadgar skall skriftligen inlämnas till sekreteraren senast en månad före årsmötet och bifogas kallelsen till det möte som skall besluta i ärendet.

Ändring av stadgar kan ske vid årsmötet, om samtliga medlemmar är närvarande. I annat fall krävs två på varandra följande allmänna möten med enkel majoritet på första mötet och tvåtredjedels majoritet av de närvarande på det andra.

§ 12 Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan fattas på årsmöte. Beslut måste fattas med minst trefjärdedels majoritet av de närvarande. Klubbens medlemmar skall ha haft tillfälle att yttra sig. Upplöses klubben skall dess tillgångar fördelas enligt beslut på årsmötet.