Protokoll årsmöte 2021

Protokoll från årsmötet för Blekinge Veteranbilsklubb 210701

Plats: Hoby Ekbacke

§ 1   Ordförande Sven Andersson förklarade årsmötet öppnat.

§ 2   Parentation hölls för klubbens avlidna medlemmar med en tyst minut.

§ 3   Åke Jeansson valdes till mötesordförande.

§ 4   Yngve Rehnström valdes till mötessekreterare.

§ 5   Arne Håkansson och Håkan Losbrant valdes till protokolljusterare tillika ev rösträknare.

§ 6   Mötet förklarades vara behörigt utlyst.

§ 7   Dagordningen för årsmötet fastställdes enligt förslag.

§ 8   Klubbens ordförande Sven Andersson redogjorde för styrelsens årsberättelse som godkändes och lades till handlingarna. Ett tack framfördes till de arrangemangsansvariga som har ordnat totalt 19 st bilträffar.

§ 9   Kassör Sylve Jonsson redogjorde för den ekonomiska berättelsen med budgetuppföljning och resultaträkning för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

§ 10 En av klubbens revisorer, Bo Sandin, läste upp revisionsberättelsen som yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 11 Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningarna.

§ 12 Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 13 Sven Andersson redogjorde för årets verksamhetsplan med tisdagsträffar och extraträffar. Målsättningen är en oförändrad verksamhet. Planen godkändes.

        Årsmötet beslutar att medlemsavgiften för 2022 blir oförändrad 100 kr, men att inträdesavgiften för nya medlemmar höjs från 50 till 100 kr.

§ 14 Val av ordförande.

        Det är inte aktuellt med val av ordförande eftersom Sven Andersson är vald för ytterligare ett år.

§ 15 Val av styrelseledamöter för två år.

        Årsmötet beslutar om omval av Sylve Jonsson och nyval av Yngve Rehnström och Åke Willander, alla för två år.

§ 16 Val av styrelsesuppleant för två år.

        Arne Håkansson väljs som suppleant i styrelsen för två år.

        Styrelsen består nu av ordförande Sven Andersson, kassör Sylve Jonsson, ledamöterna Ola Karlsson, Yngve Rehnström och Åke Willander samt suppleanterna Kjell Ståhl och Arne Håkansson.

§ 17 Val av försäkringsfunktionärer för två år.

        Årsmötet beslutar om omval av Jonny Johansson som försäkringsfunktionär. Enzo Granello är vald för ytterligare ett år.

§ 18 Val av revisorer för två år.

        Årsmötet beslutar om omval av Bo Sandin som klubbens revisor.

        Sten-Eric Karlsson är vald för ytterligare ett år som revisor och Lars Andersson är vald för ytterligare ett år som revisorssuppleant.

§ 19 Val av arrangemangsansvariga för två år för öst, mitt och väst.

        Årsmötet beslutar om omval av Olle Sjöberg för väst och av Daniel Mattisson för öst samt om nyval av Gun-Britt Wallin Svensson för mitt.

        Klubbens arrangemangsansvariga är nu:

        För väst: Olle Sjöberg och Ola Karlsson

        För mitt: Arne Håkansson och Gun-Britt Wallin Svensson

        För öst: Daniel Mattisson

§ 20 Val av tidningsfunktionärer för två år.

        Årsmötet beslutar om nyval av Kjell Ståhl som tidningsfunktionär för två år.

        Kerstin Alegård Willander och Joakim Pettersson har ett år kvar.

§ 21 Val av tidningsredaktör för två år.

        Årsmötet beslutar om omval av Max-Olof Olsson som tidningsredaktör.

§ 22 Val av ansvarig för tekniska frågor för två år.

        Kent Månsson har ett år kvar.

§23  Val av filmfunktionär för två år.

        Årsmötet beslutar om omval av Yngve Hansson.

        Sven Andersson har ett år kvar.

§ 24 Val av valberedning för två år.

        Årsmötet beslutar om omval av Arne Andersson och nyval av Sten-Eric Karlsson. Heli Saarivaara Johansson har ett år kvar.

§ 25 Val av sammankallande i valberedningen.

        Årsmötet beslutar om att utse Heli Saarivaara Johansson till sammankallande i valberedningen.

§ 26 Inkomna motioner och/eller skrivelser.

        Inga motioner och/eller skrivelser har inkommit till årsmötet.

Årsmötets ordförande förklarade årsmötet för avslutat och lämnade över till klubbens ordförande att hålla i hanteringen av de övriga frågor som var aktuella.

Sven Andersson tackade Åke Jeansson med en blomma för att han på ett föredömligt sätt hållit i klubban så att vi kunde genomföra årsmötet på ett bra sätt.

Övriga frågor

§ 27 Klubbens kassör redogjorde för budgeten för representation för år 2021. Budgeten godkändes av årsmötet.

§ 28 Ordföranden ställde frågan om medlemmarna är intresserade av ett öppet forum på nätet för diskussion om tekniska frågor, annonser och händelser. Frågan möttes dock av svalt intresse varför frågan lades ner tills vidare.

§ 29 Sylve Jonsson och Kjell Ståhl redogjorde för planerna på en gemensam bussresa under våren 2022. Resan är tänkt att gå till Linköping med besök på flygmuseet och till Motala med på besök på motormuseet där mm. Mer information kommer i nästa nummer av BVK-notiser i höst.

§ 30 Nominering till hedersmedlem

        Årsmötet utsåg Olle Sjöberg till hedersmedlem. Motiveringen var Olles otröttliga engagemang och arbete för klubben och medlemmarnas väl.

Ber om ursäkt för de märkliga indragen som tyvärr jag inte kan få till bättre, hoppas att ni kan få överblick ändå.

Svenne