Stadgar

BVK logoStadgar

Antagna vid årsmötet 2008-01-31 samt allmänt möte 2008-11-23.

§ 1 Klubbens namn

är Blekinge Veteranbilsklubb.

§ 2 Klubbens ändamål

skall vara att:

  • Samla intresserade för utbyte av erfarenheter om gamla eller historiskt intressanta bilar, motorcyklar och därtill hörande utrustning.
  • Genom anordnande av tävlingar, utflykter och träffar med äldre fordon verka för att dessa hålls i brukbart skick.
  • Verka för ett gott kamratskap med alla ägare eller andra intresserade av gamla fordon och försöka intressera så många som möjligt för klubbens verksamhet.
  • Hålla kontakt med tekniska organisationer, myndigheter, museer och andra veteranfordonsklubbar.
  • Arkivera kataloger, artiklar, tidskrifter, tekniska uppgifter, foton, filmer, som är av intresse för medlemmar och verksamheten.
  • Arrangemang som anordnas i klubbens namn skall godkännas av styrelsen och redovisas snarast efter att det avslutats.

§ 3 Medlemmar

Klubbens medlemmar är ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar. Till ordinarie medlem registreras den som erlagt stadgade avgifter. Styrelsen kan till hedersmedlem utse därtill särskilt förtjänt person som under många år utfört gagnerikt arbete för klubben.

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift. Ordinarie medlem erlägger inträdes- och årsavgift som årsmötet beslutar om.

§ 4 Utträde

Medlem som skriftligen anmäler sin ansökan om att utgå ur klubben befrias omedelbart från sitt medlemskap.

Erlagd avgift återbetalas ej. Medlem som icke erlagt stadgeenlig årsavgift inom föreskriven tid utesluts ur klubben.

Medlem som bryter mot klubbens stadgar eller styrelsen eljest icke finner lämplig, må på beslut av styrelsen uteslutas ur klubben.

§ 5 Klubbens styrelse

skall bestå av minst fem ordinarie ledamöter samt två suppleanter, som väljs av årsmötet.

Årsmötet utser ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt styrelseledamöter. Årsmötet väljer tävlings/arrangemangskommitté, teknisk kommitté, revisorer, försäkringskommitté, tidningsredaktion och valberedning. Antalet ledamöter beslutas av årsmötet på förslag av styrelsen.

Styrelseledamöter väljs växelvis så att ordförande och hälften av styrelseledamöterna väljs ena året och resterande styrelseledamöter andra året. Samma gäller övriga val, där det finns fler än en ledamot.

Alla val sker för en tid av två år, såvida inte årsmötet beslutar annorlunda.

Postmottagare är sekreteraren, som skall vara bosatt inom Blekinge län.

Valberedningen framlägger sitt förslag till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Övriga kommittéer och funktionärer utses av styrelsen.

§ 6 Sammanträden

Tidpunkt och lokal för klubbens sammanträde lämpas efter omständigheterna.

Årsmötet hålles före februari månads utgång. Kallelse skall ske på lämpligt sätt minst en vecka före årsmötet.

Räkenskapsåret omfattar 1/1 – 31/12.

Klubben tecknas av ordförande.

Bank och postgiro tecknas av ordförande och kassören var för sig.

§ 7 Förändringar

Förslag till ändringar av klubbens stadgar skall skriftligen och minst 1 månad före årsmötet inlämnas till sekreteraren.

För stadgeändring fordras beslut vid två sammanträden varav ett årsmöte. 75% majoritet erfordras.

Beslut om klubbens upplösning kan fattas på årsmöte. Beslut måste fattas med minst 75% majoritet, varvid samtliga klubbens medlemmar skall beredas tillfälle att yttra sig. Upplöses klubben skall dess tillgångar fördelas enligt beslut på årsmötet.